www.Stats.in.th เปอร์มาเท็ค
Website Banner
   

เปอร์มาเท็กซ์ น้ำยาทาเกลียวท่อ 51D, 51H
    เป็นสารกันรั่วสำหรับการต่อท่อด้วยเกลียวทั่วไปและป้องกันการรั่วของน้ำ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบนซิน ใฃ้ได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -55oC ถึง 150oC ใช้กับงานข้อค่อเกลี่ยว และท่อน้ำ
ประปาเปอร์มาเท็กซ์ น้ำยาทาปะเก็น หัวคนป่า 5J
    เมื่อแห้งแล้วแข็งตัว ประหยัด ใช้ป้องก้นการรั่วกับวัสดุที่ใช้ทำปะเก็นได้ทุกชนิดใช้ป้องกันการรั่วข้อต่อท่อยางปะเก็นไม้คอร์ก และปะเก็นกระดาษ

Current Pageid = 26